Nawigacja

Obszar 2.5 - Kształtuje się postawy uczniów Obszar 2.6 - Procesy zachodzące w szkole lub placówce Obszar 3.4 - Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym. Rodzice są partnerami szkoły Ewaluacja wewnętrzna 2011/2012 ewaluacja wewnętrzna 2012_2013 Ewaluacja wewnetrzna 2013_2014

Ewaluacja wewnętrzna

Obszar 3.4 - Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym. Rodzice są partnerami szkoły

Raport z ewaluacji wewnętrznej obszaru 3.4 Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym. Rodzice są partnerami szkoły.

w Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej

 

Przebieg ewaluacji

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej przez zespół ds. ewaluacji wewnętrznej powołany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 w sprawie nadzoru pedagogicznego, uchwałą Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej z dnia 14.09.2010. Zadaniem zespołu było przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej(badania) obszaru 3. Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, która polegała na zaplanowanym i podporządkowanym pewnym rygorom metodologicznym zbieraniu oraz przetwarzaniu informacji o warunkach i skuteczności działań.

         W trakcie badania zbierano informacje z wielu źródeł np. ankieta dla nauczycieli,

wywiad z rodzicami, wywiad z Dyrektorem. Analizie poddano również dokumentację pedagoga, protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej. Dzięki zastosowaniu różnorodnych metod badawczych wyniki ewaluacji charakteryzują się wysokim stopniem wiarygodności, ponieważ została ona zaplanowana i wykonana profesjonalnie, a wykonawcy, mimo, że są pracownikami placówki, starali się zachować jak największy obiektywizm.

            Badanie zostało zrealizowane w okresie od lutego do maja 2011 przez zespół ds. ewaluacji wewnętrznej w składzie:

 1. : Elżbieta Grzejda, - przewodnicząca zespołu, nauczyciel przyrody i muzyki
 2. Mariola Chojnowska – nauczyciel wych. fizycznego, języka polskiego i historii
 3. Paweł Cejmer -  nauczyciel wych. fizycznego
 4. Bożena Groszek – nauczyciel nauczania zintegrowanego
 5. Wanda Wróblewska – katecheta
 6.  ks. Bogusław Grzybowski.- katecheta.

 

W badaniu szukano odpowiedzi na 5 pytań kluczowych:

 

1. Jakie sposoby pozyskiwania i wykorzystywania opinii rodziców na temat pracy szkoły                     stosuje się w szkole?

2. Jak często i w jaki sposób szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci?

3. Jak często i w jaki sposób dokonuje się analizy działań wychowawczych?

4. W jaki sposób wnioski z analizy są wdrażane w celu dostosowywania działań wychowawczych do potrzeb uczniów?

5. Jaki jest stopień zaangażowania rodziców w działania podejmowane przez szkołę?

 

W badaniu wzięło udział 13 nauczycieli, 11 rodziców- przewodniczący trójek klasowych, oraz pani dyrektor.

Wywiad z rodzicami- analiza

 

 1. Jak często kontaktuje się Pan/i ze szkołą?

 

Podały tu odpowiedzi: często – 2(18%), w miarę potrzeb – 3(27%), 2 razy w miesiącu – 3(27%), na wywiadówkach –2(18%) , co 2 miesiące – 1(9%).

 

 1. Z kim w szkole kontaktuje się Pan/i najczęściej?

 

 1. Dyrektorem – 1((%)
 2. Pedagogiem – 2(18%)
 3. Wychowawcą –10(90%)
 4. nauczycielami przedmiotów – 1(9%)
 5. personelem szkoły – 1(9%)

 

 1. Czy jest Pan/i zadowolony z tych kontaktów?

 

Podane odpowiedzi to: tak –10(90%), oczywiście tak. –1(9%).

 

 1. Czy szkoła w wystarczający sposób wspiera rodziców w wychowaniu dzieci?

      

Odpowiedzi tak udzieliło 9 rodziców, dodając, że wykwalifikowani pedagodzy potrafią pomóc w rozwiązaniu problemów.

 

Jeśli nie to proszę uzasadnić odpowiedź.

     

 Dwoje rodziców udzieliło odpowiedzi negatywnej, niestety nie posiadała ona uzasadnienia

 

 1. Jakie formy wsparcia wychowawczego oferuje szkoła?

 

 • Wychowawca współpracuje z rodzicem –10(90%)
 • Szkoła oferuje pomoc specjalisty pedagoga –8(72%)
 • Szkoła pośredniczy w uzyskaniu pomocy z zewnętrznych instytucji (np. Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej) – 7(64%)
 • Prowadzenie warsztatów psychologicznych doskonalących umiejętności wychowawcze -
 • Pomoc Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej – 8(72%)
 • Poradnictwo wychowawcze – 6(55%)
 • Opieka socjalna – 7(64%)
 • Prewencyjna grupa wsparcia
 • Dyrektor współpracuje z rodzicami – 7(64%)
 • Szkoła oferuje pomoc logopedy – 10(90%)
 • Nauczyciele współpracują z rodzicami
 • Inne- jakie?...zajęcia dodatkowe z wychowawcą dla dzieci................................................................................................

 

 1. W jakich działaniach organizowanych przez szkołę Pan/i uczestniczył?

 

Odpowiedzi udzielane to: współpraca stała z wychowawcą, logopedą , pedagogiem, organizowanych na forum klasy i przez Radę Rodziców np. choinka, Wigilia Dzień Dziecka, pedagogizacja rodziców na wywiadówkach i prowadzona przez pracowników Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Tylko jeden rodzic odpowiedział, że w żadnych.

 

 1. Czy chętnie angażuje się Pan/i w działania szkoły?

 

      10(100%) odpowiedzi było twierdzących , jeden rodzic(9%), nie udzielił odpowiedzi.

 

 

Ankieta dla nauczycieli- analiza

 

Ankieta miała na celu zebranie informacji na temat : pozyskiwania i wykorzystywania opinii rodziców na temat pracy szkoły, sposobów wspierania rodziców w wychowaniu dzieci, uczestnictwa rodziców w podejmowanych przez szkołę działaniach.

 

 1. Jak często kontaktuje się Pan/i z rodzicami uczniów? Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź.
  1. raz w roku
  2. raz w semestrze
  3. dwa razy w semestrze
  4. raz w miesiącu
  5. raz w tygodniu
  6. w zależności od potrzeb- 13(10%)
  7. nigdy
  8. inne-jakie?

 

 1.  W jaki sposób pozyskuje Pan/i informacje od rodziców? Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi.

 

 1. przeprowadzam rozmowę indywidualną –13(100%)
 2. przeprowadzam wywiad grupowy podczas zebrań –7(54%)
 3. ankietuję rodziców
 4. telefonicznie.- 6(46%)

 

 1.  W jakim celu wykorzystuje Pan/i pozyskane informacje? Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi.

 

 1. do planowania tematyki lekcji wychowawczych –6(46%)
 2. do planowania imprez i wycieczek –4(30%)
 3. do planowania indywidualnej pracy z dzieckiem –13(100%)
 4. inne-jakie?

    

 1.  Jak często w szkole dokonuje się analizy działań wychowawczych? Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi.

 

 1. na każdym posiedzeniu Rady Pedagogicznej –8(44%)
 2. raz w semestrze –3(23%)
 3. w razie potrzeb –10(56%)
 4. podczas spotkań zespołów wychowawczych –3(23%)

 

 1. Czy dokonuje Pan/i indywidualnie podejmowanych przez siebie działań wychowawczych?

           

                  TAK - 13 (100%)                                NIE

 1. Czy uwzględnia Pan/i wnioski podjęte przez Radę Pedagogiczną?

 

                         TAK -13 (100%)                                    NIE

 

 1. W jakim stopniu rodzice angażują się w działania podejmowane przez szkołę? Proszę                                zaznaczyć X we właściwym miejscu.

 

 

Działania

 

 

     

 

 

Stopień zaangażowania

 

 

wysoki

 

średni

 

niski

 

Nie mam zdania

 

1. organizacja wycieczek

 

 

 

 

2(16%)

 

 

 

5(38%)

 

 

 

3(23%)

 

 

 

3(23%)

 

 

2. organizacja imprez klasowych

 

     12(92%)

 

        1(7%)

 

 

 

3. organizacja imprez szkolnych

 

     3(23%)

 

      9(69%)

 

 

       1(7%)

 

4. pomoc w realizacji imprez pozaszkolnych i      udział w nich

 

 

    

      3(23%)

 

 

      6(46%)

 

 

    1(7%)

 

 

      3(23%)

 

5. wywiadówki

 

      2(16%)

 

    10(76%)

 

    1(7%)

 

 

 

6. udział w konsultacjach indywidualnych

 

      2(16%)

 

    11(84%)

 

 

 

 

7. wykonywanie prac na rzecz szkoły

 

     4(30%)

 

      4(30%)

 

   3(23%)

 

      2(16%)

 

Wywiad z Dyrektorem - analiza

 

1 Jak często kontaktuje się Pani z rodzicami uczniów?

 

Co najmniej 4 razy w ciągu roku i w razie potrzeby jestem zawsze dostępna.

 

 1. W jaki sposób pozyskuje Pani informacje od rodziców?

 

 1. podczas zebrań-tak
 2. podczas rozmów indywidualnych -tak
 3. podczas uroczystości i imprez szkolnych -tak
 4. ankietuję rodziców -tak
 5. przez wywiady grupowe.

 

 1. Czy opinie rodziców są brane pod uwagę?

 

zdecydowanie tak. –  odpowiedziała pani dyrektor

 

 1. Proszę podać przykład działań szkoły, na który miały wpływ opinie rodziców.

 

Np. Program wychowawczy i profilaktyczny szkoły, organizacja choinki, Dnia Dziecka

 

 1. W jaki sposób szkoła wspiera rodziców w wychowaniu?

 

 • Rodzice w zależności od potrzeb mają możliwość skorzystania z pomocy pedagoga szkolnego;
 • Rodzice mogą skorzystać z warsztatów psychologicznych doskonalących umiejętności wychowawcze
 • Rodzice są kierowani do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

 • Szkoła prowadzi świetlice dla dzieci
 • Szkoła prowadzi profilaktykę zachowań ryzykownych
 • Szkoła prowadzi zajęcia wychowawcze dla dzieci.

 

 1. Czy duża grupa rodziców  korzysta ze wsparcia szkoły w wychowaniu dzieci?

 

Frekwencja na spotkaniach z wychowawcami i pracownikami szkoły jest wysoka, natomiast z osobami z zewnątrz, niska.

 

 1. W jakich działaniach szkoły współuczestniczą rodzice?

 

 • Tworzenie programów wychowawczych  i profilaktycznych szkoły
 • Organizowanie klasowych Wigilii
 • Współtworzenie klasowych planów wychowawczych
 • Organizacja choinki szkolnej
 • Organizacja Dnia Dziecka połączonego ze Świętem Sportu
 • Współorganizowanie imprez środowiskowych
 • Różne prace remontowo- porządkowe na rzecz szkoły
 • Współuczestniczą w realizacji programu „ Trzymaj formę”.
 • Jak ocenia Pani zaangażowanie rodziców w działanie szkoły?

 

   Pozytywnie, zawsze może być większe.

 

 1. W które działania szkoły rodzice angażują się najchętniej?

 

W organizację uroczystości klasowych.                   

Jak często i w jaki sposób szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci?

Badane zagadnienie

Dokumentacja pedagoga szkolnego

Uwagi, wnioski

Jak często szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci?

Częstotliwość i tematyka rozmów z rodzicami

 

Analiza i omówienie sytuacji szkolnej dziecka

Mobilizowanie rodziców do zakupu niezbędnych pomocy szkolnych

Rozmowy na temat konieczności konsekwencji w postępowaniu z dziećmi

Rozmowa na temat pieniędzy przynoszonych przez dzieci do szkoły

Zobowiązanie rodziców do badania dziecka w PPP

Rozmowy na temat higieny a właściwie jej  braku u konkretnych dzieci i pokazanie konsekwencji

Wyjaśnianie przyczyn problemów poszczególnych dzieci w kontaktach z rówieśnikami

Poinformowanie rodziców o możliwościach uzyskania pomocy materialnej i warunkach koniecznych do spełnienia

Informowanie i rozmowy z rodzicami na temat możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza nią dla dzieci z problemami w nauce

Rozmowy i spotkania na temat bezpieczeństwa i środków odurzających

Rozmowy na temat zachowania i poprawy obowiązku szkolnego przez dzieci

Rozmowa na temat przyczyn notorycznego nie odrabiania przez dzieci prac domowych

 

Częstotliwość tych rozmów jest bardzo duża, średnio kilka lub nawet kilkanaście w tygodniu.

W jaki sposób szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci?

Analiza form wspierania rodziców

 

Formy wspierania rodziców obejmują 3 obszary :1.wychowawczy,2. dydaktyczny, 3. opiekuńczy. Szkoła proponuje następujące formy wspierania rodziców:

 • Wychowawca współpracuje z rodzicem –1,2,3,
 • Szkoła oferuje pomoc specjalisty pedagoga – 1,2,3,
 • Szkoła pośredniczy w uzyskaniu pomocy z zewnętrznych instytucji (np. Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej) – 1,2,
 • Prowadzenie warsztatów psychologicznych doskonalących umiejętności wychowawcze –1,
 • Pomoc Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej – 1,2,
 • Poradnictwo wychowawcze – 1,
 • Opieka socjalna – 3,
 • Dyrektor współpracuje z rodzicami – 1,2,3,
 • Szkoła oferuje pomoc logopedy – 2,
 • Nauczyciele współpracują z rodzicami –1, 2,

 

 

Analiza działań wychowawczych szkoły

 

Dokument

Termin analizy

Kto dokonywał analizy?

Tematyka poruszana dotycząca badanego obszaru

Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej

20.092010 posidzenie z dnia 30.08.2010

 

 

 

14.09.2010

 

 

 

 

05.11.2010

 

 

 

29.11.2010

 

 

 

 

 

09.02.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

08.03.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

06.04.2011

 

 

 

 

 

29.04.2011

Elżbieta Grzejda

Mariola Chojnowska

 

 

 

 

Elżbieta Grzejda

Mariola Chojnowska

 

 

Elżbieta Grzejda

Mariola Chojnowska

 

Elżbieta Grzejda

Mariola Chojnowska

 

 

 

Elżbieta Grzejda

Mariola Chojnowska

 

 

 

 

 

 

Elżbieta Grzejda

 

 

 

 

 

 

 

 

Elżbieta Grzejda

 

 

 

 

 

Elżbieta Grzejda

 

 

Harmonogram uroczystości szkolnych, przydział dodatkowych czynności dla nauczycieli, koncepcja pracy szkoły, zaopiniowanie tygodniowego planu zajęć, opracowanie dokumentacji szkolnej, w sprawach różnych –wyprawka szkolna.

 

Wprowadzenie dodatkowych zajęć UE, zapoznanie z raportem ze sprawdzianu OKE, przygotowanie wywiadówki z ocenami i deklaracji dla dzieci korzystających ze świetlicy.

Omówienie narzędzi badawczych do ewaluacji wewnętrznej.

 

 

Sytuacje kryzysowe w szkole, raport z próbnych testów kompetencji, przyjęcie nowego regulaminu egzaminów poprawkowych, przedstawienie wstępnej diagnozy dzieci z przedszkola.

 

Zmiany do programu wychowawczego w związku z zainstalowaniem monitoringu, procedury postępowania w sytuacji zaistnienia w szkole wypadku, zasady tworzenia zespołów do spraw pomocy pedagogiczno- psychologicznej, przedstawienie nowego projektu UE „Dążymy do celu”, omówienie choinki szkolnej i obozu sportowego.

 

Całe posiedzenie dotyczyło spraw dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Poruszano m.in.: analiza klasyfikacji za I półrocze, analiza sprawdzianu próbnego, organizacja i przebieg kształcenia, diagnoza opieki i wychowania, poszerzenie oferty edukacyjnej, działalność WDN – praca zespołów wychowawczych.

 

Przyznanie stypendiów uczniom za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, szkolenie na temat: „Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka i ucznia”.

 

Przedstawienie i zatwierdzenie rocznych planów nauczania.

Wnioski i rekomendacje z ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej dotyczące obszaru 3. Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym.3.4. Rodzice są partnerami szkoły.

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej jest niewielką placówką oświatową,  która dobrze funkcjonuje w lokalnym środowisku. Pracownicy szkoły na bieżąco pozyskują od rodziców opinie na temat jej pracy. Robią to w różny sposób, najczęściej w czasie indywidualnych rozmów, podczas zebrań , telefonicznie lub niekiedy przeprowadzając anonimowe ankiety. Szkoła wspiera rodziców  w wychowaniu dzieci w zależności od potrzeb. Rodzice najczęściej w sprawach trudnych kontaktują się z wychowawcą. Potwierdza to przeprowadzony wywiad z rodzicami i ankieta nauczycieli.

Szkoła stosuje różne formy wsparcia rodziców w trzech obszarach : wychowawczym, dydaktycznym i opiekuńczym. Przykładowymi działaniami wspierającymi są:

 

Wychowawca współpracuje z rodzicem

Szkoła oferuje pomoc specjalisty pedagoga

Szkoła pośredniczy w uzyskaniu pomocy z zewnętrznych instytucji (np. Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej)

Prowadzenie warsztatów psychologicznych doskonalących umiejętności wychowawcze

Pomoc Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

Poradnictwo wychowawcze

Opieka socjalna

Dyrektor współpracuje z rodzicami

Szkoła oferuje pomoc logopedy

Nauczyciele współpracują z rodzicami.

W szkole na bieżąco, według potrzeb dokonuje się analizy działań wychowawczych. Odbywa się to np. na posiedzeniach Rady Pedagogicznej poprzez dyskusję na forum lub w czasie rozmów z pedagogiem szkolnym a , jeśli tego wymaga sytuacja, z dyrektorem szkoły.

Wnioski z analizy działań wychowawczych wdrażane są systematycznie przez: wprowadzanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, przeprowadzanie odpowiednich tematów na lekcjach wychowawczych, organizowanie wycieczek szkolnych, zielonych szkół, kierowanie rodziców z ich dziećmi do Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej, wdrażanie nowych programów np. „Trzymaj Formę”.

Stopień zaangażowania rodziców w działania podejmowane przez szkołę jest dobry. Rodzice współdecydują o programach wychowawczych i profilaktycznych szkoły. Bardzo chętnie angażują się w organizowanie uroczystości klasowych. Najlepszym przykładem są tu klasowe Wigilie, które od wielu lat stały się tradycją szkolną. Mniejszy jest niestety udział rodziców w uroczystościach i imprezach ogólnoszkolnych. Potwierdzają to przeprowadzone badania. Jednocześnie pewna grupa  rodziców nie ma też pełnej wiedzy  na temat form pomocy oferowanych przez szkołę. W tym celu należy  na stronie internetowej szkoły zamieścić informację na temat form pomocy, jakiej mogą oczekiwać rodzice. W celu zwiększenia zaangażowania rodziców w życie szkoły i aktywniejszy udział w uroczystościach ogólnoszkolnych przeprowadzona będzie z rodzicami i nauczycielami debata „za i przeciw” na temat

„Korzyści z aktywnego uczestnictwa rodziców w życiu szkoły – organizacja Dnia Dziecka”.

                                                   Opracowała:   Elżbieta Grzejda

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej
  Opinogóra Górna
  ul. Zygmunta Krasińskiego 25
 • 023 671 70 16

Galeria zdjęć